Linh kiện
Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

 • Kích thước 3.5"
 • 1TB (64MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 7200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 2TB (64MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 7200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 3TB (64MB)
 • Kết nối SATA3 (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 7200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 4TB (64MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 7200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 250GB (16MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 7200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 500GB (16MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 7200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 300GB (16MB)
 • Kết nối SAS (6gb/s)
 • Tốc độ quay 15.000rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 600GB (16MB)
 • Kết nối SAS (6gb/s)
 • Tốc độ quay 15.000rpm

 1 2 3 4 5 6