Linh kiện
Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

 • Kích thước 3.5"
 • 1TB (64MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 7.200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 2TB (64MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 7.200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 3TB (64MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 7.200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 1TB (128MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 7.200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 2TB (128MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 7.200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 3TB (128MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)ư
 • Tốc độ quay 7.200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 4TB (128MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 7.200rpm
 • Kích thước 3.5"
 • 1TB (64MB)
 • Kết nối SATA (6Gb/s)
 • Tốc độ quay 5.900rpm

 1 2 3 4 5 6