• (24) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • Packet buffer size: 4.1 Mb, 128 MB SDRAM

 • Power consumption: 15 W (maximum)
 • (24) RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ port
 • Packet buffer size: 512 KB
 • 128 MB RAM
 • (24) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports
 • (4) SFP 1000 Mbps ports
 • 128 MB SDRAM
 • (48) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports
 • (4) SFP 1000 Mbps ports
 • 128 MB SDRAM


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • (8) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports
 • (2) SFP 1000 Mbps ports
 • Packet buffer size: 4.1 Mb
 • 128 MB SDRAM
 • PoE capability: 180 W PoE+
 • (8) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports
 • (2) SFP 1000 Mbps ports
 • Packet buffer size: 4.1 Mb
 • 128 MB SDRAM
 • (48) RJ-45 autosensing 10/100 ports
 • Packet buffer size: 1.5 MB
 • 128 MB RAM
 • (24) RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ port
 • Packet buffer size: 512 KB
 • 128 MB RAM
 • (24) RJ-45 autosensing 10/100 ports
 • Packet buffer size: 512 KB
 • 128 MB RAM
 • (8) RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports
 • Packet buffer size: 512 KB
 • 128 MB RAM
 • (24) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • (2) SFP 100/1000 Mbps ports
 • Packet buffer size: 1.5 MB
 • 128 MB SDRAM
 • 16 MB flash
 • (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • Packet buffer size: 4.1 M
 • 128 MB SDRAM
 • Power consumption: 28.2 W (maximum)


 1 2 3 4 5 6 7