Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • Capacity: up to 19 - 620 TiB
 • Maximum drives per enclosure: 48 
 • Tốc độ truyền dữ liệu: 300 MB/giây 
 • Tốc độ sao lưu: 105.8TB/giờ
 • Bảo vệ an toàn dữ liệu với chuẩn mã hóa AES 256-bits
 • Host interface: 8Gb Fibre Channel (2) Ports
 • Storage Controller: MSA 1040 2-port FC
 • Clustering support: Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS
 • Host interface:8Gb Fibre Channel (2) Ports
 • (2) MSA 1040 2-port FC Controller
 • Clustering support:Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS


1