Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
  • Tốc độ truyền dữ liệu: 300 MB/giây 
  • Tốc độ sao lưu: 105.8TB/giờ
  • Bảo vệ an toàn dữ liệu với chuẩn mã hóa AES 256-bits
  • Host interface: 8Gb Fibre Channel (2) Ports
  • Storage Controller: MSA 1040 2-port FC
  • Clustering support: Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS
  • Host interface:8Gb Fibre Channel (2) Ports
  • (2) MSA 1040 2-port FC Controller
  • Clustering support:Windows, Linux, HP-UX, OpenVMS


1